OsloboďSkriňu.sk - bazár pre Vaše oblečenie je internetová stránky prevádzkovaná fyzickou osobou Peter Pač, IČO: 47651458 ďalej len prevádzkovateľ. 

Služby našej stránky sú užívateľom poskytované ZADARMO.

Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti.

Na inzertnom serveri OsloboďSkriňu.sk - bazár pre Vaše oblečenie je zakázaná inzercia akéhokoľvek tovaru, ktorý nie je oblečením. Tovarom sa teda rozumie najmä ošatenie, doplnky, obuv, šperky atď. Tovar, ktorý nespadá do našej kategórie inzertovania, automaticky vymazujeme.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami stránky alebo dobrými mravmi. 

Stránka sprostredkováva iba kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a prevádzkovateľ tak nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí. 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb OsloboďSkriňu.sk - bazár pre Vaše oblečenie venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Bazos.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb našej stránky ani za spôsob akým služby stránky využívajú. Nenesie tak zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. 

Akékoľvek texty a multimediálne dáta, ktoré užívateľ stránky nahrá na server sa stávajú vlastníctvom stránky (prevádzkovateľa). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť a použiť ich pre vlastné účely.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať. 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. 

Zodpovednosť za škody

Za škodu na majetku, návštevníka a/alebo používateľa, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, prevádzkovateľ nezodpovedá.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vlastníka stránok predstavujú také okolnosti či udalosti, kotré sú mimoriadne, neodvratiteľné a ich následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti zabránia alebo ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto podmienok. Medzi takéhot udalosti patria napríklad živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane dodávateľa energií) a pod. Rovnako sem patrí zmena všeobence záväzných rpávnych predpisov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia plynulé pokračovania právnych vzťahov regulovaných týmito podmienkami.

Vlastník stránok a používateľ sú povinný venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám a všeobecnej prevencii vzniku škôd. Používateľ je povinný oznámiť vlastníkovi stránok prekážky, ktoré mu bránia či budú brániť v plnení povinností podľa týchto podmienok a to bez zbytočného odkladu po dozvedení sa o danej prekážke.

Ochrana údajov

Vlastník stránok spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom internej evidencie požívateľov služieb a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb či informovania o zmenách. Používateľ stránok s týmto spracovaním osobných údajov súhlasí v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

Cookies

Pokiaľ si prezeráte webové stránky OsloboďSkriňu.sk - bazár pre Vaše oblečenie, dochádza k využívaniu tzv. "cookies" a to za účelom zabezpečenia lepších služieb. Používaním stránok OsloboďSkriňu.sk - bazár pre Vaše oblečenie vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach OsloboďSkriňu.sk - bazár pre Vaše oblečenie môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Používame taktiež software tretích strán, ktorý následne používa súbory cookies a to:

  • Google - za účelom analýzy návštevnosti (Google Analytics). O spôsobe pouzívania cookies nájdete informácie tu.